REGULAMIN

BEZPIECZNEGO POWIERZANIA I ODBIERANIA

DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

§ 1

Podstawa prawna :

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin opracowano w celu  zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w   

               przedszkolu.

2.      Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

3.      Ilekroć w regulaminie używa się określeń:

·  „Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to  doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki

·  „Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to  osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

  4.    Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/ i nauczycielki

 

 

§ 3

Obowiązki , odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu

1.      Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach.

2.      Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki lub pracownika przedszkola.

3.      Rodzice upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola.

4.      Rodzice są zobowiązani w/w przypadku do złożenia pisemnej woli                              /upoważnienia/, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu , w przypadku osób podanych w upoważnieniu.

5.      Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

6.      Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

7.      Nauczycielki przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.

8.      Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do Sali , do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

9.      Nauczycielki sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

10.  Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie powierzamy.

11.  Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup, po uprzednim wyrażeniu zgody

( potwierdzonym pismem) przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

§ 4    

Opis pracy

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:30; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe , zdolne do podejmowania czynności prawnych , upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 5. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie ( bez pośpieszania dziecka).
 6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko , będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo   ( np. upojenie alkoholowe)
 7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka , winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz. 16:00, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka o zaistniałej sytuacji .
 9. Gdy brak kontaktu z rodzicami, nauczycielka dzwoni do osób upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola, wpisanych w deklaracji osób upoważnionych do odbioru dziecka i pozostaje z dzieckiem w przedszkolu do chwili jego odebrania 1 godz.
 10. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji ( Zblewo , ul. Główna 2, tel. 058 588 42 07)
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone , przeziębione , kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
 3. Dziecko z objawami infekcji, chorób zakaźnych i skórnych nie może przebywać w grupie przedszkolnej do czasu całkowitego wyleczenia.  W przypadku zachorowania na ww choroby, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola oraz  do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego całkowite wyleczenie dziecka.
 4. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków.
 5. Ubiór dziecka musi być wygodny , praktyczny , bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych , umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.
 6. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
 7. Wszyscy troszczymy się o warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieci w budynku i poza budynkiem .